Het natuurbeleid in een notendop

bron: www.vvdoverijssel.nl

Nederland beslist niet zelf wat er met zijn natuur gebeurt, daar gaat Europa grotendeels over. De Rijksoverheid heeft alleen vrijheid binnen de kaders die door Brussel zijn gesteld. De provincie zit in een nog strakker keurslijf; zij moet zich houden aan de interpretatie die Den Haag geeft aan de Europese regels.

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel liet samen met de fractie van de PVV uitzoeken hoe die worden uitgelegd. De uitkomst is verbijsterend. Het Rijk is veel strikter in de ecologische leer dan Brussel verlangt. De gevolgen voor het Overijsselse platteland zijn ernstig. Een omslag in het denken is noodzakelijk, zodat een nieuw evenwicht kan ontstaan tussen economie en ecologie.

Centraal in het beleid staat Natura 2000, een ambitieus plan om overal in Europa gebieden aan te wijzen waar flora en fauna moeten worden beschermd. Al die gebieden worden op elkaar worden aangesloten, zodat dieren ook eens ergens anders heen kunnen trekken, wat weer goed is voor natuur en biodiversiteit.

Landen bepalen zelf hoe ze kunnen voldoen aan Europese regels, in Nederland gebeurt dat binnen de Ecologische Hoofdstructuur, de EHS. De door ons land genomen maatregelen moeten aan bepaalde door Brussel opgestelde minimale voorwaarden voldoen, maar de Rijksoverheid doet in de praktijk veel meer dan wat vereist is. Daar zit voor de VVD in Overijssel de pijn. De liberalen zijn voor een gezond samengaan van ecologie en economie, maar vrezen dat een overijverige uitleg van Europese voorschriften bedrijvigheid op het platteland langzaam maar zeker onmogelijk maakt.

Samen met de fractie van de PVV heeft de VVD in Provinciale Staten van Overijssel daarom een onderzoek laten doen naar het Nederlandse natuurbeleid. Het gerenommeerde bureau IQuatro kwam tot de conclusie dat ruim 160 maatregelen voor het behalen van gestelde natuurdoelen in de veertien Overijsselse Natura 2000-gebieden kunnen worden geschrapt. Alles bij elkaar is dat 48% van het totaal.

De gevolgen van al die groene ijver zijn op termijn catastrofaal. De VVD pleit al heel lang voor een gezonde verhouding tussen bedrijvigheid en natuurbescherming, maar die balans slaat tegenwoordig door naar de bescherming van vermeende ecologische waarden. Extra wrang is dat de provincie Overijssel weinig invloed heeft op het beleid, maar wel een aanzienlijk deel van de 260 miljoen die uitvoering van alle maatregelen gaat kosten moet ophoesten. Geld dat in deze tijden beter gebruikt zou kunnen worden voor een impuls van de Overijsselse economie.

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel doet daarom samen met de fractie van de PVV een beroep op de Haagse beleidsmakers om de economie op het platteland van Overijssel zeker in deze moeilijke tijden meer lucht te gunnen. Dat kan door terug te keren naar de uitgangspunten van Natura 2000, zoals die in Europees verband zijn afgesproken. Of zoals verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij het uitdrukte: uitvoeren wat nodig is om aan de richtlijnverplichting te voldoen, en meer niet.

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.