Landelijke meetnetten geven geen inzicht in omvang van ammoniakemissie

bron: https://www.groeneruimte.nl/

De Stichting IQuatro heeft voor de periode 1995 tot en met 2014 bijna 1,4 miljoen meetgegevens geanalyseerd die verzameld zijn binnen het Landelijk meetnet luchtkwaliteit, het meetnet ammoniak in natuurgebieden en het landelijk meetnet regenwaterkwaliteit. De stichting concludeert op basis van deze gegevens dat de atmosferische concentratie van ammoniak in deze periode niet is veranderd. Ook de landelijke emissie van ammoniak is in de periode niet veranderd en bedroeg naar schatting 60 tot 80 kiloton per jaar. De stichting stelt dat de cijfers uit de meetnetten alleen gebruikt mogen worden om trends op te sporen. De metingen geven geen inzicht in de omvang van de emissie. De rekenmodellen voor de bepaling van de emissie, de atmosferische ammoniakconcentratie en de droge depositie deugen niet.

De gemiddelde concentratie ammoniak in het Landelijk meetnet luchtkwaliteit bedraagt volgens Stichting IQuatro geen 8,3 microgram per kuub, maar slechts 5 microgram per kuub. De gemiddelde concentratie in het meetnet ammoniak in natuurgebieden ligt volgens de stichting op 3,4 microgram in plaats van 4,5 microgram per kuub zoals door onderzoeksinstituten is gepubliceerd. De stichting stelt dat de cijfers uit de meetnetten uitsluitend te gebruiken zijn om trends op te sporen. De metingen geven geen inzicht in de omvang van de emissie. De rekenmodellen voor de bepaling van de emissie, de atmosferische ammoniakconcentratie en de droge depositie zijn onjuist. De enige verifieerbare stikstofdepositie is die van ammonium en nitraat in regenwater. Het total daarvan bedraagt 400 tot 800 mol per hectare per jaar, afhankelijk van de locatie

Stichting IQuatro heeft ernstige kritiek op de onderzoeksinstituten die de rekenmodellen ontwikkeld hebben en blijven gebruiken, ondanks dat de betrokken medewerkers al decennia lang geconfronteerd worden met meetgegevens die de modeluitkomsten tegen spreken. De modelberekeningen lijken slechts bedoeld om het overheidsbeleid te ondersteunen en het succes ervan te bevestigen. Echter, alle vanaf 1995 aan de agrarische sector opgelegde maatregelen hebben niet tot enig meetbaar effect geleid.

Stichting IQuatro is een initiatief van dr. Nico Gerrits. De stichting wil de belangstelling en kennis over Europese natuur- en milieuwetgeving vergroten. Gerrits is tevens eigenaar van INCA Consult, een onafhankelijke adviesbureau op het gebied van natuurbescherming. Het bureau stelt analyses op over juridische en biologische mogelijkheden bij de uitvoering van de zeer complexe internationale natuurwetgeving zoals Natura-2000.

Bijlage: Rapport “De aard van het beest”

This entry was posted in In het Nieuws, IQuatro Publicatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.