Over IQuatro

De stichting heeft ten doel:

Het vergroten van de belangstelling bewustwording en kennis in alle lidstaten waarop het EG verdrag van toepassing is, over het recht van de Europese Unie.

Beoogd wordt te komen tot een juridisch juiste uitvoering die moet leiden tot een betere harmonisatie casu quo overeenstemming tussen de lidstaten van regelgeving op het gebied van:

  • biodiversiteit;
  • bedreigde dier- en plantensoorten;
  • landbouw, visserij, veeteelt, en
  • het daarbij relevante abiotische milieu.

De stichting kan in- en buiten rechte opkomen tegen al die activiteiten die, al of niet in potentie, afbreuk (kunnen) doen aan de juiste uitvoering Europese wet- en regelgeving op de hierboven genoemde aspecten.

Openbare stukken: