mei 18

Landelijke meetnetten geven geen inzicht in omvang van ammoniakemissie

bron: https://www.groeneruimte.nl/

De Stichting IQuatro heeft voor de periode 1995 tot en met 2014 bijna 1,4 miljoen meetgegevens geanalyseerd die verzameld zijn binnen het Landelijk meetnet luchtkwaliteit, het meetnet ammoniak in natuurgebieden en het landelijk meetnet regenwaterkwaliteit. De stichting concludeert op basis van deze gegevens dat de atmosferische concentratie van ammoniak in deze periode niet is veranderd. Ook de landelijke emissie van ammoniak is in de periode niet veranderd en bedroeg naar schatting 60 tot 80 kiloton per jaar. De stichting stelt dat de cijfers uit de meetnetten alleen gebruikt mogen worden om trends op te sporen. De metingen geven geen inzicht in de omvang van de emissie. De rekenmodellen voor de bepaling van de emissie, de atmosferische ammoniakconcentratie en de droge depositie deugen niet.

De gemiddelde concentratie ammoniak in het Landelijk meetnet luchtkwaliteit bedraagt volgens Stichting IQuatro geen 8,3 microgram per kuub, maar slechts 5 microgram per kuub. De gemiddelde concentratie in het meetnet ammoniak in natuurgebieden ligt volgens de stichting op 3,4 microgram in plaats van 4,5 microgram per kuub zoals door onderzoeksinstituten is gepubliceerd. De stichting stelt dat de cijfers uit de meetnetten uitsluitend te gebruiken zijn om trends op te sporen. De metingen geven geen inzicht in de omvang van de emissie. De rekenmodellen voor de bepaling van de emissie, de atmosferische ammoniakconcentratie en de droge depositie zijn onjuist. De enige verifieerbare stikstofdepositie is die van ammonium en nitraat in regenwater. Het total daarvan bedraagt 400 tot 800 mol per hectare per jaar, afhankelijk van de locatie

Stichting IQuatro heeft ernstige kritiek op de onderzoeksinstituten die de rekenmodellen ontwikkeld hebben en blijven gebruiken, ondanks dat de betrokken medewerkers al decennia lang geconfronteerd worden met meetgegevens die de modeluitkomsten tegen spreken. De modelberekeningen lijken slechts bedoeld om het overheidsbeleid te ondersteunen en het succes ervan te bevestigen. Echter, alle vanaf 1995 aan de agrarische sector opgelegde maatregelen hebben niet tot enig meetbaar effect geleid.

Stichting IQuatro is een initiatief van dr. Nico Gerrits. De stichting wil de belangstelling en kennis over Europese natuur- en milieuwetgeving vergroten. Gerrits is tevens eigenaar van INCA Consult, een onafhankelijke adviesbureau op het gebied van natuurbescherming. Het bureau stelt analyses op over juridische en biologische mogelijkheden bij de uitvoering van de zeer complexe internationale natuurwetgeving zoals Natura-2000.

Bijlage: Rapport “De aard van het beest”

Posted in In het Nieuws, IQuatro Publicatie | Leave a comment
mrt 14

Eurocommissaris voor Milieu geïnformeerd over misstanden bij de Nederlandse implementatie en uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Persbericht

Op 8 maart j.l. heeft de Stichting IQuatro per brief de Eurocommissaris voor Milieu, de heer Calleja Crespo, geïnformeerd over misstanden bij de Nederlandse implementatie en uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Aanleiding voor de brief was dat de Commissie een Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJvEU) uit april 2013 naast zich heeft neergelegd en het Nederlandse uitvoeringsbeleid terzake (i.c. de reikwijdte van de passende beoordeling), dat strijdig is met dit arrest, in november 2015 onverbloemd heeft goedgekeurd.

De Stichting IQuatro heeft daarnaast kritiek op de Commissie vanwege diens falende toezicht bij de correcte implementatie en toepassing van de richtlijnen. De Europese spelregels zijn in Nederland dusdanig veranderd dat particulieren geen – door de richtlijnen gewaarborgde – rechtsbescherming meer hebben. Beroepsprocedures zijn kansloos omdat de bestuursrechter zijn plicht als communautaire rechter verzaakt door er niet op toe te zien dat de toepassing van het Europese recht benevens de jurisprudentie van het Hof, is gewaarborgd.

De Stichting roept de Commissie op haar passieve houding te laten varen en te bewerkstelligen dat Nederland onverwijld tot een correcte
uitvoering van de richtlijnen over gaat.

Aan de hand van uitgebreid toegelichte voorbeelden concludeert de Stichting dat de Europese Commissie heeft gefaald bij het toezien op een correcte implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederlandse wetgeving. Dat heeft tot gevolg gehad dat de rechtsbescherming van particulieren, die de richtlijnen beogen te bieden, niet is geactiveerd. Een lidstaat mag weliswaar meer doen dan de richtlijnen voorschrijven, echter in Nederland is het in Europees verband vastgelegde uitvoeringskader niet alleen ingrijpend veranderd, maar wordt het tevens naar willekeur toegepast.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State erkent slechts het nationale uitvoeringskader en gebruikt daarbij het bestuursrecht om essentiёle onderdelen van het aan de richtlijnen gekoppelde uitvoeringskader, zoals het standaard
gegevensformulier en de reeds in 2004 vastgelegde begrenzing van gebieden, uit te sluiten. Het gevolg hiervan is dat bezwaar- en beroepsprocedures tegen de Aanwijzingsbesluiten van Natura2000-gebieden kansloos zijn. De bestuursrechter verzaakt hierbij zijn plicht als communautaire rechter om in de eerste plaats toe te zien op de toepassing van het Europese recht, inclusief de jurisprudentie van het HJvEU.

Daarnaast is in de Natuurbeschermingswet een zodanige formulering opgenomen (artikel 39, lid 2) dat er geen inhoudelijk beroep mogelijk is tegen de, veelal op grond van nationaal beleid opgestelde, instandhoudingsdoelstellingen uit een beheerplan. Particulieren zijn dankzij wet- en regelgeving en het bestuursrecht monddood gemaakt.

De Commissie is meerdere malen op de hoogte gesteld van de afwijkende manier waarop Nederland met haar Europese verplichtingen omgaat, maar heeft telkens geweigerd dit te onderkennen. Zeker nu de Commissie bezig is met een “fitness-check”, gaan in Nederland voortdurend stemmen op om de richtlijnen af te zwakken. Naar de mening van de Stichting is dit niet noodzakelijk en bovenal niet gewenst.

 

Bijlage: IQuatro 2016-01 – Brief aan Eurocommissaris voor Milieu

Posted in IQuatro Publicatie | Leave a comment
feb 09

Brussel geeft VVD en PVV gelijk: Nederlands natuurbeleid overdreven

bron: www.vvdoverijssel.nl

Nadat de fracties van VVD en PVV in Provinciale Staten van Overijssel hadden laten uitzoeken dat Nederland veel te ijverig is bij het beschermen van natuur, wezen voorstanders van het huidige natuurbeleid naar de Europese Unie. Die zou ons land verplichten tot alle geleverde inspanningen.

Een brief van Eurocommissaris Potočnik bevestigt de vermoedens van beide fracties: Rijk en provincie doen veel meer dan Brussel van ze vraagt. Het beleid van landelijke doelstellingen als basis voor gebiedsmaatregelen kan de prullenbak in.

De lidstaten van de Europese Unie moeten in een standaardformulier aangeven, welke soorten en leefgebieden binnen hun grenzen beschermwaardig zijn. De ingevulde gegevens vormen de basis voor beleid; ieder land is gehouden maatregelen te nemen om de betreffende soorten en gebieden ook daadwerkelijk te beschermen. Europa controleert niet of ze terecht op het formulier staan, maar alleen of de landen zich vervolgens ook aan de regels houden. Of dat nodig of zinnig is maakt daarbij niet uit.

Uit een rapport door het gerenommeerde onderzoeksinstituut IQuatro bleek dat Nederland veel meer natuurdoelen op de formulieren zet dan strikt noodzakelijk is. De Statenfracties van VVD en PVV in Overijssel namen die conclusie over; voorstanders van het huidige beleid vochten hem aan. Uit een brief van Eurocommissaris voor milieu Potočnik blijkt nu dat de fracties gelijk hebben: Nederland doet veel meer dan wat Europa verwacht, en voegt aan de Brusselse eisen eigen complementaire soorten en habitats, niet-kwalificerende vogelsoorten en te hoge instandhoudingsdoelstellingen toe, waarvoor geen verplichtingen bestaan. Ook het voorzorgsbeginsel, wat inhoudt dat altijd rekening moet worden gehouden met eventuele gevolgen voor de natuur, wordt op geen enkele wijze door Europa vereist.

Bij de ontwikkeling van natuurbeleid zou niet de vraag naar wat mag leidend moeten zijn, maar of we wat mag ook moeten doen. De fracties van VVD en PVV zijn hier helder over: we houden ons aan de Europese regels, maar zouden het daarbij moeten laten.

Posted in In het Nieuws | Leave a comment
feb 08

Het natuurbeleid in een notendop

bron: www.vvdoverijssel.nl

Nederland beslist niet zelf wat er met zijn natuur gebeurt, daar gaat Europa grotendeels over. De Rijksoverheid heeft alleen vrijheid binnen de kaders die door Brussel zijn gesteld. De provincie zit in een nog strakker keurslijf; zij moet zich houden aan de interpretatie die Den Haag geeft aan de Europese regels.

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel liet samen met de fractie van de PVV uitzoeken hoe die worden uitgelegd. De uitkomst is verbijsterend. Het Rijk is veel strikter in de ecologische leer dan Brussel verlangt. De gevolgen voor het Overijsselse platteland zijn ernstig. Een omslag in het denken is noodzakelijk, zodat een nieuw evenwicht kan ontstaan tussen economie en ecologie.

Centraal in het beleid staat Natura 2000, een ambitieus plan om overal in Europa gebieden aan te wijzen waar flora en fauna moeten worden beschermd. Al die gebieden worden op elkaar worden aangesloten, zodat dieren ook eens ergens anders heen kunnen trekken, wat weer goed is voor natuur en biodiversiteit.

Landen bepalen zelf hoe ze kunnen voldoen aan Europese regels, in Nederland gebeurt dat binnen de Ecologische Hoofdstructuur, de EHS. De door ons land genomen maatregelen moeten aan bepaalde door Brussel opgestelde minimale voorwaarden voldoen, maar de Rijksoverheid doet in de praktijk veel meer dan wat vereist is. Daar zit voor de VVD in Overijssel de pijn. De liberalen zijn voor een gezond samengaan van ecologie en economie, maar vrezen dat een overijverige uitleg van Europese voorschriften bedrijvigheid op het platteland langzaam maar zeker onmogelijk maakt.

Samen met de fractie van de PVV heeft de VVD in Provinciale Staten van Overijssel daarom een onderzoek laten doen naar het Nederlandse natuurbeleid. Het gerenommeerde bureau IQuatro kwam tot de conclusie dat ruim 160 maatregelen voor het behalen van gestelde natuurdoelen in de veertien Overijsselse Natura 2000-gebieden kunnen worden geschrapt. Alles bij elkaar is dat 48% van het totaal.

De gevolgen van al die groene ijver zijn op termijn catastrofaal. De VVD pleit al heel lang voor een gezonde verhouding tussen bedrijvigheid en natuurbescherming, maar die balans slaat tegenwoordig door naar de bescherming van vermeende ecologische waarden. Extra wrang is dat de provincie Overijssel weinig invloed heeft op het beleid, maar wel een aanzienlijk deel van de 260 miljoen die uitvoering van alle maatregelen gaat kosten moet ophoesten. Geld dat in deze tijden beter gebruikt zou kunnen worden voor een impuls van de Overijsselse economie.

De VVD-fractie in Provinciale Staten van Overijssel doet daarom samen met de fractie van de PVV een beroep op de Haagse beleidsmakers om de economie op het platteland van Overijssel zeker in deze moeilijke tijden meer lucht te gunnen. Dat kan door terug te keren naar de uitgangspunten van Natura 2000, zoals die in Europees verband zijn afgesproken. Of zoals verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij het uitdrukte: uitvoeren wat nodig is om aan de richtlijnverplichting te voldoen, en meer niet.

Posted in In het Nieuws | Leave a comment
nov 05

Nationale koppen bovenop N2000? Vervolg van de discussie met grote gevolgen

bron: www.vvdoverijssel.nl

De Overijsselse Statenfracties van VVD en PVV presenteerden op 31 augustus jl. een uitermate kritisch wetenschappelijk rapport van dr. N.M. Gerrits (IQuatro) over de vele nationale koppen die geplaatst zijn in Overijssel bovenop de Brusselse Natura2000 aanwijzingen.

De fracties boden het rapport aan Overijssels Gedeputeerde Hester Maij aan, die al eens eerder verklaarde dat wat minimaal nodig is om aan de richtlijnverplichting te voldoen, uitgevoerd wordt en meer niet. Daar willen de VVD en PVV gedeputeerde Hester Maij dan ook graag aan herinneren.

Uiteraard gaat ook een Gedeputeerde niet over één nacht ijs en legde het rapport voor aan Staatssecretaris van ELI en aan prof. mr. A.A. Freriks, hoogleraar natuurbeschermingsrecht. Op basis van de reactie van prof. Freriks, en de antwoorden van staatssecretaris Bleker op de Kamervragen van mevrouw Lodders, kwam GS “tot de conclusie dat de conclusie van het IQuatro-rapport is gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de Europese richtlijnen over de aanwijzing van Natura 2000 gebieden”. Zie de brief van GS aan PS hierover. Nr. PS/2012/871, te downloaden van de provinciale website.

Uiteraard vroegen de PVV en VVD fractie om een reactie hierop van dr. N.M. Gerrits. En die kwam onlangs in een rapport uitgebreid terug op deze kwestie. Op maandag 29 oktober hebben VVD en PVV het Verweerrapport aangeboden aan Gedeputeerde Maij. Het verweerrapport is volledig onderbouwd waarmee de reactie van Minister Bleker op de kamervragen en het rapport van Prof. Freriks in opdracht van GS weerlegd wordt.

De Overijsselse VVD en PVV fracties willen duidelijkheid over wie het nu bij het rechte eind heeft, dit temeer omdat de maatregelen die in Overijssel moeten worden getroffen wegens Natura 2000 enorm zijn. Vertaald in financiële middelen beslaat het minimaal € 260 miljoen waarvan een flink deel door de Provincie opgehoest moet worden. En dat in een tijd waarin bezuinigingen door het Rijk en andere overheden aan de orde van de dag zijn en de Provincies hier wellicht ook nog een deel aan moeten bijdragen.

Binnenkort zal aan de hand van de verschillende inzichten t.a.v. de richtlijnverplichting, een discussie gevoerd worden, waarbij de verschillende partijen hun verhaal kunnen doen met als doel om tot een eenduidige hantering van de richtlijn verplichting te komen voor de N2000 gebieden in Overijssel. En wellicht ook in geheel Nederland. Conclusie: de strijd begint pas!

Posted in In het Nieuws | Leave a comment
nov 01

Moeten of mogen bij Natura 2000 Overijssel

bron: www.nieuweoogst.nu

Volgens Nico Gerrits van IQuatro blijft de Nederlandse overheid de richtlijnen rond Natura 2000 te ver doorvoeren. De overheid beschouwt datgene dat volgens de richtlijnen mag worden beschermd, als iets dat moet worden beschermd.

Gerrits van IQuatro reageert daarmee op de reactie van Annelies Freriks, die op verzoek van de provincie Overijssel een reactie maakte op het rapport van IQuatro van eind augustus dit jaar. Daarin stelde IQuatro dat Nederland de doelen rond Natura 2000 te ver doorvoert.

Volgens Gerrits zijn de voorschriften van de richtlijnen onvolledig en onjuist in de Nederlandse wet opgenomen. Volgens IQuatro geeft alleen de opinie van het Europese Hof de doorslag en niet de brieven van ministers of staatssecretarissen, rapporten of officiële publicaties.

Standaarddataformulier
IQuatro blijft bij het standpunt dat de gegevens die de basis vormen van maatregelen voor Natura 2000-gebieden eerst op het standaarddataformulier moeten komen en daarna pas de doelen en de maatregelen.

Dit omdat er geen referentiepunt is, waaraan te toetsen of mee te vergelijken is. De maatregelen moeten een vertaling zijn van de ecologische gegevens van het formulier.

Richtlijnen
IQuatro verwijt Freriks een gebrekkige kennis van de richtlijnen. Ook neemt ze de jurisprudentie van het Europese Hof niet mee.

Posted in In het Nieuws | Leave a comment
okt 22

Rapport “Natura2000-gebieden in Overijssel en de rest van Nederland”

Gezien vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn mogen alle planten en dieren in Nederland beschermd worden alsof ze de laatste op de aarde zijn, zolang de doelstellingen van die richtlijnen maar niet in gevaar komen. Maar er bestaat een groot verschil tussen datgene wat mag en datgene wat moet op grond van de richtlijnverplichtingen. Wanneer datgene wat mag, zoals in ons land gebeurt, wordt verkocht alsof het moet, is sprake van bedrog.

Dat is hetgeen waartegen IQuatro zich teweer stelt. Er is zelfs sprake van een dubbel bedrog, omdat de voorschriften van de richtlijnen onvolledig en onjuist in Nederlandse wetgeving zijn opgenomen. De Nederlandse overheid gedraagt zich met betrekking tot Natura2000 alsof het om de EHS gaat. Daarmee verdwijnt de rechtsbescherming van particulieren naar de prullenbak, terwijl het Europese recht in zijn algemeenheid en ook dus de Habitatrichtlijn uitdrukkelijk op dergelijke rechtsbescherming toezien.

Bijlage:  Rapport “Natura2000-gebieden in Overijssel en de rest van Nederland”

Posted in IQuatro Publicatie | Leave a comment
okt 18

Overijssel: ‘Conclusie IQuatro onjuist’

bron: www.nieuweoogst.nl

De conclusie van het IQuatro-rapport is gebaseerd op een onjuiste interpretatie van de Europese richtlijnen van de Natura 2000-gebieden. Dat meldt provincie Overijssel. Het rapport werd eind augustus gepresenteerd. Het is gemaakt op verzoek van de Overijsselse Statenfracties van de VVD en PVV.

De provincie heeft het rapport voor een reactie gestuurd naar Annelies Freriks, hoogleraar natuurbeschermingsrecht.

Standaardgegevensformulieren
Zij stelt dat de conclusie van IQuatro, dat alleen die doelen in de aanwijzingsbesluiten moeten worden opgenomen als zij ook in de standaardgegevensformulieren zijn ingevuld, onjuist is.

Volgens de provincie zijn de formulieren al aangepast, als er meer of minder soorten natuur voorkomen. Ook geschiedt aanpassing als de gebieden definitief zijn aangewezen.

Nationale koppen
Nederlands stelt daarnaast geen strengere eisen dan volgens de richtlijnen, dus geen nationale koppen.

Posted in In het Nieuws | Leave a comment
sep 20

Beantwoording Kamervragen over eisen aan Natura 2000 in Overijssel

Geachte Voorzitter,

Bij deze stuur ik u mijn antwoorden op de vragen van lid Lodders (VVD) met betrekking tot te hoge eisen aan Natura 2000 in Overijssel (ingezonden 5 september 2012).

1
Bent u bekend met het rapport “Natura 2000-gebieden Overijssel, doelstellingen getoetst”, uitgevoerd door Stichting Instituut Quatro in opdracht van de VVD Overijssel?

Antwoord
Ja.

2
Deelt u de conclusies van het rapport dat er grote verschillen zijn tussen de doelen opgesteld in de aanwijzingsbesluiten en de doelen opgenomen in de Standaard Data Formulieren (SDF) voor de Natura 2000-gebieden in Overijssel? Zo nee, waarom niet?

3
Kunt u aangeven of er ook verschillen bestaan tussen de aanwijzingsbesluiten en Standaard Data Formulieren voor Natura 2000-gebieden in andere provincies in Nederland? Zo ja, bent u bereid de doelen in zowel de definitieve als concept aanwijzingsbesluiten in overeenstemming te brengen met de opgenomen doelen in de Standaard Data Formulieren zodat alle complementaire doelen zullen worden geschrapt?

Antwoord
Bij het definitief aanwijzen van Natura 2000-gebieden worden complementaire doelen, zoals benoemd in het Doelendocument Natura 2000, geschrapt zoals aangegeven in mijn Kamerbrief over het 10-puntenplan voor Natura 2000 (Kamerstuk 32 670, nr. 24, 14 september 2011). Afgelopen zomer heb ik deze complementaire doelen uit de reeds definitieve aanwijzingsbesluiten geschrapt.

IQuatro hanteert in haar rapport een bredere en daarmee onjuiste definitie van complementaire doelen. Hierdoor worden ook doelstellingen die rechtstreeks vanuit de richtlijnen voortvloeien als “complementair” bestempeld. Deze kunnen niet worden geschrapt.

Op dit moment bestaan er verschillen tussen de gegevens zoals die in 2004 in Brussel zijn aangemeld via het Standaardgegevensformulier (SDF) en zoals die nu zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten. Dit is eenvoudig te verklaren. De Vogel- en Habitatrichtlijn verplichten Nederland ertoe in de Natura 2000-gebieden voor alle voorkomende Natura 2000-waarden een doel te stellen. Dit moet op basis van de best beschikbare kennis. Deze kennis wordt verwerkt in de aanwijzingsbesluiten. Door de gebiedsprocessen en ingediende zienswijzen op ontwerp aanwijzingsbesluiten is een beter beeld ontstaan van aanwezige waarden in de geselecteerde Natura 2000-gebieden. Deze waarden worden in de uiteindelijke (definitieve) aanwijzingsbesluiten opgenomen. Het Standaardgegevensformulier wordt aangepast wanneer gebieden definitief zijn aangewezen. Dit om het meerdere malen aanpassen van deze formulieren te voorkomen en te zorgen dat de aanwijzingsbesluiten leidend zijn. Zodra een gebied definitief is aangewezen, zal het SDF hierop worden aangepast. Daarmee verdwijnt de discrepantie.

4
Deelt u de mening dat niet moet worden overgegaan tot het definitief aanwijzen van Natura 2000-gebieden zolang er nog complementaire- en extra doelen zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluiten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
In de definitieve aanwijzingsbesluiten die thans gereed liggen zijn alleen doelstellingen opgenomen die rechtstreeks vanuit de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn voortvloeien. Complementaire doelstellingen, zoals benoemd in het Doelendocument Natura 2000, zijn hieruit geschrapt.

Overigens zijn de bevoegde gezagen geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen van het ontwerp aanwijzingsbesluit, inclusief het schrappen van complementaire doelen, zodat zij daar met het opstellen van beheerplannen op kunnen anticiperen.
Het rapport van IQuatro houdt daarmee geen rekening.

Bijlage: brief “Beantwoording Kamervragen over eisen aan Natura 2000 in Overijssel”

Posted in IQuatro Publicatie | Leave a comment
sep 07

Persbericht – Stichting IQuatro informeert Europese Commissie over illegale werkzaamheden in het Dwingelderveld

Op 18 juli j.l. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201011214/1/R4, 18 juli 2012) het bestemmingsplan “Inrichtingsplan Dwingelderveld”, van de gemeente Westerveld vernietigd. De grond voor de vernietiging was dat voor geen van de plannen en projecten in het bestemmingsplan een “passende beoordeling” en MER-rapportage is gemaakt, zodat sprake is van overtreding van de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De uitspraak van de RvS leidt ertoe dat het bestemmingsplan “Buitengebied gemeente Dwingeloo” uit 1993 nog steeds van kracht is. De werkzaamheden die sinds 1993 in het gebied zijn utgevoerd zijn in strijd met dit bestemmingsplan en dus eveneens als illegaal te kwalificeren.

De aanleiding voor het zenden van een brief door de Stichting IQuatro aan de Europese Commissaris voor Milieu is het feit dat de Bestuurscommissie Dingelderveld, verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden in het gebied, de uitspraak van de RvS naast zich neer heeft gelegd en lopende werkzaamheden voortzet.

In de brief geeft de IQuatro een uitgebreid overzicht van de overtredingen van zowel nationale als europese wetgeving. Gezien de systematische schending van de richtlijnverplichtingen door alle betrokken bestuursorganen (inclusief de Rijksoverheid) verzoekt IQuatro de Commissie om in te grijpen.

IQuatro geeft in haar brief tevens aan dat de Life+ subsidies voor werkzaamheden in het gebied ten onrechte zijn verstrekt omdat niet aan de juiste voorwaarden is voldaan.

bijlage: Brief aan Europese Commissie “Overtredingen Dingelerveld”

Posted in IQuatro Publicatie | Leave a comment