Reactie op brief aan Staatssecretaris

bron: rijksoverheid.nl

Geachte heer Gerrits,

Recentelijk hebt u de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een rapport toegezonden: “Natura 2000, Europese verplichtingen en Nederlandse koppen” (Iquatro 2010/11). Ook hebt u bij brief van 6 december 2010 een aantal zaken onder de aandacht gebracht die volgens u zouden moeten leiden tot een heroverweging van de huidige natuurwetgeving en beleid. Verder spreekt u de hoop uit om naar aanleiding van het voornoemde rapport en brief in overleg te kunnen treden.

Uw publicaties geven het beeld dat de richtlijn strenger is geïmplementeerd dan noodzakelijk, en dat er sprake zou zijn van zogenoemde nationale koppen op de richtlijn. Een aantal basiselementen waarop uw analyse is gestoeld, is door de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de beantwoording van Kamervragen behandeld. Ik verwijs onder andere naar antwoorden op vragen van dhr. van der Vlies (15 april 2010, kenmerk 122353) en dhr. Dijkgraaf (23 augustus 2010, kenmerk 146126).

In het regeerakkoord is afgesproken dat nationale koppen op Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd en dat de rek en ruimte binnen de Europese richtlijnen optimaal worden benut. Daar geeft de Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie uitvoering aan. De huidige natuurwetgeving wordt gemoderniseerd, met het oog op vereenvoudiging, decentralisatie en een herkenbare omzetting van de Europese en internationale regelgeving. Om die reden wordt een aantal vermeende nationale koppen ter verificatie aan de Europese Commissie voorgelegd. Daarbij wordt uw analyse ook betrokken.

Uw aanbod om in overleg te treden, neem ik aan. De voor dit dossier verantwoordelijke ambtenaren zullen hierover contact met u opnemen.

Directeur-Generaal Economische zaken, Landbouw en Innovatie

ir. A.M. Burger

bijlagen:

This entry was posted in In het Nieuws. Bookmark the permalink.

Comments are closed.