Brief aan de Staatssecretaris: “Uitvoeringskader Natura2000.”

OPENBARE BRIEF

Aan: Zijne Excellentie, de heer H Bleker, Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie

Met afschrift aan: Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vaste Commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Datum: 6 december 2010

Ons kenmerk: IQuatro 2010/12

Betreft: Nederlands uitvoeringskader Europese verplichtingen ingevolge Natura2000

Geachte heer Bleker,

In het verlengde van het onlangs door ons aan u toegezonden rapport “Natura2000, Europese verplichtingen en Nederlandse koppen”, IQuatro 2010/10, willen wij met betrekking tot het door Nederland gehanteerde uitvoeringskader van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Natura2000-gebieden een aantal zaken onder uw aandacht brengen die naar onze mening aanleiding zouden moeten zijn tot een grondige heroverweging van de tot nu toe vigerende wetgeving en het gevoerde beleid terzake.

De Stichting IQuatro spreekt de hoop uit dat u naar aanleiding van deze brief en het voornoemde rapport met ons in overleg wilt treden, of anderszins de door ons naar voren gebrachte aspecten onderwerp wilt maken van een discussie in brede kring.

Voor de gehele inhoud van de openbare brief verwijzen wij u graag naar de bijlage.

Iquatro

This entry was posted in IQuatro Publicatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.