Persbericht – Stichting IQuatro informeert Europese Commissie over illegale werkzaamheden in het Dwingelderveld

Op 18 juli j.l. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201011214/1/R4, 18 juli 2012) het bestemmingsplan “Inrichtingsplan Dwingelderveld”, van de gemeente Westerveld vernietigd. De grond voor de vernietiging was dat voor geen van de plannen en projecten in het bestemmingsplan een “passende beoordeling” en MER-rapportage is gemaakt, zodat sprake is van overtreding van de verplichtingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De uitspraak van de RvS leidt ertoe dat het bestemmingsplan “Buitengebied gemeente Dwingeloo” uit 1993 nog steeds van kracht is. De werkzaamheden die sinds 1993 in het gebied zijn utgevoerd zijn in strijd met dit bestemmingsplan en dus eveneens als illegaal te kwalificeren.

De aanleiding voor het zenden van een brief door de Stichting IQuatro aan de Europese Commissaris voor Milieu is het feit dat de Bestuurscommissie Dingelderveld, verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden in het gebied, de uitspraak van de RvS naast zich neer heeft gelegd en lopende werkzaamheden voortzet.

In de brief geeft de IQuatro een uitgebreid overzicht van de overtredingen van zowel nationale als europese wetgeving. Gezien de systematische schending van de richtlijnverplichtingen door alle betrokken bestuursorganen (inclusief de Rijksoverheid) verzoekt IQuatro de Commissie om in te grijpen.

IQuatro geeft in haar brief tevens aan dat de Life+ subsidies voor werkzaamheden in het gebied ten onrechte zijn verstrekt omdat niet aan de juiste voorwaarden is voldaan.

bijlage: Brief aan Europese Commissie “Overtredingen Dingelerveld”

This entry was posted in IQuatro Publicatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.